Kategoria:       Data dodania      
 •   Plus/Minus (-37)    
 •   Plus/Minus (-33)    
 •   Plus/Minus (8)    
 •   Plus/Minus (-38)    
 •   Plus/Minus (62)    
 •   Plus/Minus (7)    
 •   Plus/Minus (-29)    
 •   Plus/Minus (-30)    
 •   Plus/Minus (-37)    
 •   Plus/Minus (-32)    
 •   Plus/Minus (-33)    
 •   Plus/Minus (-29)    
 •   Plus/Minus (-40)    
 •   Plus/Minus (-30)    
 •   Plus/Minus (-24)    
 •   Plus/Minus (-22)    
 •   Plus/Minus (-28)    
 •   Plus/Minus (-40)    
 •   Plus/Minus (-29)    
 •   Plus/Minus (-38)    
 •   Plus/Minus (17)    
 •   Plus/Minus (-25)    
 •   Plus/Minus (-22)    
 •   Plus/Minus (-17)    
 •   Plus/Minus (-24)    
 •   Plus/Minus (-23)    
 •   Plus/Minus (-9)    
 •   Plus/Minus (-23)    
 •   Plus/Minus (-23)    
 •   Plus/Minus (-21)    
 •   Plus/Minus (-18)    
 •   Plus/Minus (-21)    
 •   Plus/Minus (-18)    
 •   Plus/Minus (-19)    
 •   Plus/Minus (-16)    
 •   Plus/Minus (-17)    
 •   Plus/Minus (-13)    
 •   Plus/Minus (-27)    
 •   Plus/Minus (-17)    
 •   Plus/Minus (-14)    
 •   Plus/Minus (-18)    
 •   Plus/Minus (-1)    
 •   Plus/Minus (-15)    
 •   Plus/Minus (-19)    
 •   Plus/Minus (-20)    
 •   Plus/Minus (-18)    
 •   Plus/Minus (-15)    
 •   Plus/Minus (-19)    
 •   Plus/Minus (-19)    
 •   Plus/Minus (-18)    
 •   Plus/Minus (-6)    
 •   Plus/Minus (9)    
 •   Plus/Minus (-11)    
 •   Plus/Minus (51)    
 •   Plus/Minus (39)    
 •   Plus/Minus (-11)    
 •   Plus/Minus (-17)    
 •   Plus/Minus (-15)    
 •   Plus/Minus (14)    
 •   Plus/Minus (20)    
 •   Plus/Minus (8)    
 •   Plus/Minus (-18)    
 •   Plus/Minus (-18)    
 •   Plus/Minus (-17)    
 •   Plus/Minus (-14)    
 •   Plus/Minus (-17)    
 •   Plus/Minus (-22)    
 •   Plus/Minus (-23)    
 •   Plus/Minus (-20)    
 •   Plus/Minus (-10)    
 •   Plus/Minus (-17)    
 •   Plus/Minus (-20)    
 •   Plus/Minus (-7)    
 •   Plus/Minus (-5)    
 •   Plus/Minus (-21)    
 •   Plus/Minus (-13)    
 •   Plus/Minus (-17)    
 •   Plus/Minus (-18)    
 •   Plus/Minus (-17)    
 •   Plus/Minus (-16)    
 •   Plus/Minus (-10)    
 •   Plus/Minus (-17)    
 •   Plus/Minus (-13)    
 •   Plus/Minus (-18)    
 •   Plus/Minus (-4)    
 •   Plus/Minus (-1)    
 •   Plus/Minus (12)    
 •   Plus/Minus (-16)    
 •   Plus/Minus (7)    
 •   Plus/Minus (-12)    
 •   Plus/Minus (-10)    
 •   Plus/Minus (-15)    
 •   Plus/Minus (-12)    
 •   Plus/Minus (7)    
 •   Plus/Minus (-19)    
 •   Plus/Minus (7)    
 •   Plus/Minus (-17)    
 •   Plus/Minus (11)    
 •   Plus/Minus (-13)    
 •   Plus/Minus (-15)    
 •   Plus/Minus (-9)    
 •   Plus/Minus (-11)    
 •   Plus/Minus (-16)    
 •   Plus/Minus (-1)    
 •   Plus/Minus (16)    
 •   Plus/Minus (-10)    
 •   Plus/Minus (0)    
 •   Plus/Minus (-15)    
 •   Plus/Minus (-16)    
 •   Plus/Minus (-16)    
 •   Plus/Minus (-12)    
 •   Plus/Minus (-8)    
 •   Plus/Minus (-10)    
 •   Plus/Minus (16)    
 •   Plus/Minus (-13)    
 •   Plus/Minus (-25)    
 •   Plus/Minus (-18)    
 •   Plus/Minus (-21)    
 •   Plus/Minus (-17)    
 •   Plus/Minus (25)    
 •   Plus/Minus (-14)    
 •   Plus/Minus (-10)    
 •   Plus/Minus (-18)    
 •   Plus/Minus (35)    
 •   Plus/Minus (-24)    
 •   Plus/Minus (11)    
 •   Plus/Minus (20)    
 •   Plus/Minus (27)    
 •   Plus/Minus (35)    
 •   Plus/Minus (34)    
 •   Plus/Minus (-5)    
 •   Plus/Minus (-2)    
 •   Plus/Minus (24)    
 •   Plus/Minus (-12)    
 •   Plus/Minus (-20)    
 •   Plus/Minus (-16)    
 •   Plus/Minus (18)    
 •   Plus/Minus (-15)    
 •   Plus/Minus (-21)    
 •   Plus/Minus (-14)    


    Kategoria:       Data dodania