• poczekalnia
    naj+
    nowe
    galeria


Regulamin portalu


Regulamin portalu1. Tekst ten (dalej zwanym Regulaminem) jest Statutem Serwisu "Forum Fotograficzne".

2. Polskie Forum Fotograficzne dalej zwane FF.

3. Osoba, która zdecydowała się opublikować swoje zdjęcia w FF jest formalnie nazywana Użytkownikiem serwisu, jego Współpracą serwisu z Użytkownikiem (także Właściciel), dane zamieszczone w serwisie - za zgodą użytkownika - publikacją autorską.

4. Użytkownik, który opublikuje swoje Dane na FF automatycznie akceptuje postanowienia tego Regulaminu.

5. FF jest w całości poświęcone fotografii.

6. Prawa autorskie

a) FF lub/i autorzy serwisu nie są właścicielami opublikowanych danych.

- Włśacicielem opublikowanych danych jest osoba mająca dostęp do konta, którego login jest jednocześnie godłem (podpisem) wprowadzonych danych do systemu FF.

b) Jeżeli Właściciel nie określi inaczej nikt, poza nim, nie może wykorzystywać dodanych zdjęć do celów innych niż komentowanie i ocenianie danego zdjęcia na FF.

c) Publikując zdjęcie na FF, użytkownik jednoczenie oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do zgłaszanego zdjęcia, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tego zdjęcia (licencja) obejmujące w szczególności prawo do prezentowania zdjęć w systemie on-line. Użytkownik oświadcza, iż osoby uwidocznione na zdjęciach, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet.

d) Publikacja danego zdjęcia na FF jest równoznaczne ze zgod± autora na zamieszczenie jego zdjęcia w tym serwisie.

7. Użytkownik ma prawo do

a) Swobodnej (nieskrępowanej) dyskusji na łamach FF, w tym krytyki pod adresem Serwisu oraz moderatora.
- Poprzez dyskusje rozumie się wymianę pogl±dów, do¶wiadczeń, wiedzy; tekst dyskusji nie może obrażać osób trzecich lub bezpo¶rednio zainteresowanych dyskusj±.

b) Publikacji dowolnej ilo¶ci komentarzy.

c) Publikacji jednego zdjęcia w ci±gu x (gdzie x, to ustalony limit FF) godzin od chwili dodania poprzedniego.

d) Skasowania swoich opublikowanych zdjęć.

e) Modyfikacji opublikowanych danych.

f) Wydania oceny dla każdego zdjęcia dodanego na FF.

8. Użytkownik nie ma prawa do

a) Publikowania cudzych zdjęć, bez zgody Wła¶ciciela tych zdjęć.

b) Łamania prawa polskiego na łamach FF.

c) Ż±dania od Administratora lub/i Moderatora FF, aby zmienił/usun±ł tekst krytyki (czyli komentarz), skierowanej pod adresem Twojego/obcego zdjęcia.

d) Ż±dania od Administratora lub/i Moderatora FF, aby zmienił/usun±ł Twoje/obce zdjęcie dodane do bazy FF.

e) Rozpowszechniania na łamach serwisu FF ideologii faszystowskich i antysemickich.
- dotyczy także wszelkich prowokacji i agitacji.

f) Publikować tre¶ci zabronione przez prawo, wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 paĽdziernika 1999r.), obraĽliwe, naruszaj±ce prawa serwisu (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.) lub innych osób (art. 23 i 43 Kodeksu cywilnego), albo narusz±jace zasady współżycia społecznego.

g) Reklamowania stron internetowych, produktów, firm i tym podobne, na łamach serwisu, tj. w publikuj±cych danych. [Ustawa o ¶wiadczeniu usług drog± elektroniczn± z dnia 18 lipca 2002r (Dz.U. nr 144, poz. 1204) ]

h) Pisania komentarzy i publikowania zdjęć, które nawołuj± do szerzenia nienawi¶ci, ksenofobii lub konfliktów między narodami i/lub innymi grupami społecznymi.

9. Użytkownik zobowi±zuje się, że w momencie wyst±pienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do FF z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie fotografii nadesłanej przez Użytkownika, Użytkownik przejmie na siebie w cało¶ci koszty ewentualnego postępowania s±dowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zas±dzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

11. Administrator lub Moderator ma prawo do dowolnej interpretacji tego regulaminu.

12. Moderator lub Administrator może usun±ć zdjęcie / komentarz bez podawania przyczyny.

13. FF nie ponosi odpowiedzialno¶ci za

a) stratę danych.

b) uszkodzenie danych

c) modyfikację danych przez osoby trzecie.

14. Moderator lub Administrator ma pełne prawo do

a) skasowania danych, bez ostrzeżenia i wyja¶nienia

b) wył±czenia serwera o każdej porze roku, miesi±ca, dnia

c) modyfikacji danych

d) wyrzucenia użytkownika z FF.

15. Autor(-rzy) FF nie gwarantuj±, że Użytkownik otrzyma fachowe porady na łamach FF odno¶nie dodanego zdjęcia. Użytkownik winien mieć ¶wiadomo¶ć, że Autor FF jest miło¶nikiem (amatorem) fotografii i nie ma obowi±zku recenzować dodanych zdjęć.

ZAŁˇCZNIKI DO REGULAMINU

KARTA MODERATORÓW

1. Poniższy tekst jest zał±cznikiem do regulaminu serwisu, zwany dalej "kart± moderatorów".

2. Moderator forum to wybrany przez administratora użytkownik serwisu.

3. Moderator jest jawny.

a) podaje się do wiadomości publicznej login moderatora

UPRAWNIENIA MODERATORA

4. Moderator, zgodnie z punktem 13/a regulaminu forum, może bez ostrzeżenia i wyja¶nienia usun±ć fotografię, która:

a) nie spełnia podstawowych wymagań technicznych

b) łamie regulamin serwisu

INNE

5. Zakazuje się moderatorowi:

a) straszyć innych użytkowników forum

a1) usunięciem zdjęcia, wyrzuceniem z serwisu

b) zwracać uwagę lub ostrzegać innych użytkowników forum

c) publikowania niekulturalnych lub/i nieregulaminowych wypowiedzi pod zdjęciem lub/i w prywatnych wiadomo¶ciach

d) wypowiadania się w imieniu serwisu

f) wykorzystywania swojej pozycji do mszczenia się na innych użytkownikach forum

g) masowego usuwania zdjęć z portfolio innego użytkownika

g1) w przypadku stwierdzenia przez moderatora faktu, że dany użytkownik dodaje bardzo słabe zdjęcia powinien on powiadomić o tym administrację serwisu.

h) usuwania zdjęć dodanych do działu "to wła¶nie ja"

h1) fotografia umieszczona w tym miejscu musi spełaniać warunki publikacji

h1-1) wizerunek wła¶ciciela konta musi być widoczny

h2) jeżeli zdjęcie nie będzie spełniać warunku 5/h1/1 musi zostać usunięte z bazy danych serwisu.

6. Administrator ma prawo w każdej chwili zmienić Kartę moderatorów.

7. Moderator powinien:

a) być obiektywny

b) nie działać na szkodę FOTOIK lub innych serwisów

c) sumiennie wykonywać powierzone mu zadania

d) stronić od udziału w szeroko pojętych Towarzystwach Wzajemnej Adoracji